මේ අපේ දෛවයයි – 35 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 තිස් පස්වන කොටස ⏬⏬⏬ "ව…ට් … ආ යූ කිඩින් මී…

මේ අපේ දෛවයයි – 34 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 තිස් හතරවන කොටස ⏬⏬⏬ "අ…..අ…භී… ඔයා… ම්…මේ...

මේ අපේ දෛවයයි – 33 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 තිස් තුන්වන කොටස ⏬⏬⏬ මාස කිහිපයකට පසු ….

මේ අපේ දෛවයයි – 32 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 තිස් දෙවන කොටස ⏬⏬⏬ 💙💖💙💖💙💖💙💖💙💖💙💖💙 " එක්කියුස්මි...

මේ අපේ දෛවයයි – 31 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 තිස් එක්වන කොටස ⏬⏬⏬ " මචං… මොකෝ උබ මට එන්න...

මේ අපේ දෛවයයි – 30 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 තිස්වන කොටස ⏬⏬⏬ බාසුරු නොදන්නවාට එදා ඔහු ජගත්ට කියපු හැම...

මේ අපේ දෛවයයි – 29 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 විසි නමවන කොටස ⏬⏬⏬ " සර් … ඔයා හිතුවා හරි…

මේ අපේ දෛවයයි – 28 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 විසි අටවන කොටස ⏬⏬⏬ 💙💖💙💖💙💖💙💖💙💖💙💖 "බා…සුරු ?…"...

මේ අපේ දෛවයයි – 27 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 විසි හත්වන කොටස ⏬⏬⏬ (බෝනස් කොටස) "මොක…ක් අම්මා…

මේ අපේ දෛවයයි – 26 කොටස

මේ අපේ දෛවයයි 💑 💑 💑 විසි හයවන කොටස ⏬⏬⏬ පළවෙනි වතාවට හැබැයින් දකින ලොකු සුදු...

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news