සෙනේහේ බන්ධන – එක දිගට කතාවක් 1 කොටස

සෙනේහේ බන්ධන 💕💕💕 පළමු කොටස ✍️✍️ " අනේ තිළිණි අක්කේ මම දන්නේ නෑ මම දැන් මොකක්ද...

සෙනේහේ බන්ධන – එක දිගට කතාවක් 2 කොටස

සෙනේහේ බන්ධන 💕💕💕දෙවන කොටස ✍️✍️ "ඔය ඇත්තම…ද කියන්නේ අයියේ… ඒ සර් මාව මැරි කරන්න ඕ..නේ නෑ...

සෙනේහේ බන්ධන – එක දිගට කතාවක් 3 කොටස

සෙනේහේ බන්ධන 💕💕💕තෙවන කොටස ✍️✍️ "න..ංගි ඔයා රෙඩි…ද… මේ..ක සයින් කලා…ට පස්සේ ආයි...

සෙනේහේ බන්ධන – එක දිගට කතාවක් 4 කොටස

සෙනේහේ බන්ධන 💕💕💕සිව්වන කොටස ✍️✍️ "ඇයි මාව හම්බෙන්න කිව්වේ… මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද… "

සෙනේහේ බන්ධන – එක දිගට කතාවක් 5 කොටස

සෙනේහේ බන්ධන 💕💕💕 පස්වන කොටස ✍️✍️ "ඔය දරුවා මොනාද කියන්නේ… මං හිතන්නේ වැරදි...

සෙනේහේ බන්ධන – එක දිගට කතාවක් 6 කොටස

සෙනේහේ බන්ධන 💕💕💕 හයවන කොටස ✍️✍️ "ශ්… ඉට්ස් ඕකේ… එච්චර හිතන්න එපා..

සෙනේහේ බන්ධන – එක දිගට කතාවක් 7 අවසන් කොටස

No photo description available.This photo is from a post.View Postසෙනේහේ බන්ධන 💕💕💕 හත්වන කොටස ( අවසාන කොටස ) ✍️✍️

Follow us

17,816FansLike
2,508FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe

Latest news