යුද්ධ හමුදා නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ප්‍රධාන මාණ්ඩලික වශයෙන් මේජර් ජෙනරල් ප්‍රියන්ක ප්‍රනාන්දු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී 2021 ජනවාරි මස 18 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානයේ දී සිය නව ධූරයේ රාජකාරී ආරම්භ කරනු ලැබුවා

එහි චයාරූප කිහිපයක් පහතින්

Advertisment