පසුගියදා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ මහේශ් සේනානායක මහතා සිය පවුල සමග ඩුබායි පදිංචියට ගොස් ඇත. ඩුබායි ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ ඔහු කලින් කළ රැකියාව ඇමරිකානු සමාගමක කලින් කළ රැකියාව ඔහුට ලැබී ඇති බවයි.

Advertisment