රාවණා බලයේ කැදවුම් කරු පූජ්‍ය ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමියන් අද දින සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ ආගමික කටයුතු අධ්‍යක්ෂ දූරයේ වැඩ බාරගනු ලැබුවා.

Advertisment