ප්‍රවීන රැප් ගායන ශිලිපී Fill T සහ නිරූපණ ශිල්පිණි හසිනි සැමුවෙල් විවාහ ගිවිසගෙන තිබෙනවා. එහි චායාරූප පෙලක් පහතින්