තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා නිකුත් කළ වරෙන්තුව ආපසු කැඳවන්නයි ඉල්ලමින් රාජිත සේනාරත්නගෙන් අධිකරණයට මෝසමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Advertisment