චන්දිමාල් ජයසිංහ විසින් සිය උපන්දිනය වෙනුවෙන් පවත්වන “Royal Birthday Party 2020” අද දිනයේ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සුදානම් අතර ඒ සියලු තොරතුරු හා අලුත්ම විලාසිතා කිහිපයක් මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වෙමින් තිබෙනවා.

මේ එයින් කිහිපයක්

මේ එයින් කිහිපයක්
මේ එයින් කිහිපයක්
මේ එයින් කිහිපයක්
මේ එයින් කිහිපයක්
මේ එයින් කිහිපයක්