වෛද්‍ය සිසුන් හා පූර්ව සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන් කොරෝනා මැඩලන ජාතික වැඩසටහනට තම දායකත්වය ලබා දීමට ස්වෙච්ඡාවෙන් එක්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ පිලිබද ලිපියක් වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා විසින් යුදහමුදාපති වරයා වෙත ලිඛිතව දන්වා තිබෙනවා.

එම ලිපිය පහතින්