අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් අද (05) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වින.

“අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක්”සැකසීමේ දී ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග ගැන කැබිනට් මණ්ඩලය , පාර්ලිමේන්තුව සහ මහජනතාව පූර්ණ වශයෙන් දැනුවත් කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා එහිදී සඳහන් කළා.

අදාළ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණයන්ගේ උපදෙස් සහ අන්තර්ජාතික ක්‍රම සැලකිල්ලට ගෙන එය සකස් විය යුතු බව ද ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් එහිදී සඳහන් කළා.

තවද දේශපාලන පණිවිඩ සහ ඡායාරූප පාසල් පෙළ පොත් වලින් ඉවත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ගෙන ඇති තීරණය ජනාධිපතිතුමාගේ පැසසුමට ලක් වුණා.

දේශපාලන වෙනස්වීම් සමග මේ ඡායාරූප සහ පණිවිඩ වෙනස් කොට පෙළපොත් අලුතින් මුද්‍රණය කිරීමට අමාත්‍යාංශය විශාල පිරිවැයක් දරා ඇති බවත් දැන් විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකියාව පවතින බවත් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Advertisment