පිලිපීනයේ පැවති MR. UNIVERSE NOBLE KING 2019 කිරුළ දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ දිලූක රාජපක්ෂ සමත් වී තිබෙනවා.

ලොව පුරා තරඟකරුවන් 21ක් අභිබවමින් ඔහු මෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගෙන තිබෙනවා