ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වන පලතුරු සදහා පන්නල ප්‍රදේශයේ කාර්මික ජනපදයේ පලතුරු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සදහා කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ සැපයුම වැඩි කාලයන්හීදී පලතුරු වල අතිරික්තයන් ඉවත් කිරීම නවත්වා එම පලතුරු වලින් ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් සිදු කිරීමටයි. එමගින් වසරක් තුල ඉවත ලන විශාල පළතුරු ප්‍රමාණයක් නැවත ප්‍රයෝජනයට රජයේ අරමුණයි.