අද දින සිට කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි, මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි, දිනකට පැය දෙකක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුවන බව, විදුලි බල අමාත්‍යංශය පවසයි. ඒ පසු ගිය වසර 5 තුල ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය බලශක්ති සදහා කිසිදු වීදුලි බලාගාරයක් ඉදි නොකිරීම නිසා ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට අවශ්‍ය සැපයුම දීමට අපොහොසත් වීම නිසාවෙන්.

පසු ගිය රජය සමයේ කිසිදු ස්ථිර විදුලි බලාගාරයක් ඉදි කොට නොමැති අතර කොන්ත්‍රාත් පදනම මත පෞද්ගලික අංශයෙන් වැඩි වියදමක් දරා විදුලිය මිලදී ගැනීම සිදු උනා. කෙසේ වෙතත් අවශ්‍ය විදුලි බලය සදහා නව විදුලි බලාගාර 3 ක් ඉදි කිරීමට පසු ගියදා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වුණා.

මුළු රටම ඛාණ්ඩ හතරකට බෙදා, වරකට එක් ඛාණ්ඩයකට අදාල වන පරිදි මෙම විදුලිය කප්පාදුව සිදු වේ.