එකම එක වතාවක් ❣️

සත්වන_කොටස (අවසාන කොටස )

“ඇයි යකෝ කවුරුත් මගේ කෙල්ලට මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියනවා නොකිවේ. ඇයි දෙයියනේ…”

“අහන්නකෝ අයියා. අක්කා කැමති උනේ නෑ…”

“ඒ කියන්නේ නංගි ඔයයි අම්මායිත් මේ ගැන දැනන් හිටියද . කියන්න… ආ දැනන් හිටියද…”

“ඔව් අයියේ. දන්නවද අම්මායි මායි හිතන් හිටියේ ඔයාව ස්ප්‍රයිස් කරන්න අක්කාගේ ගෙදර ගිහින් අකාව ඔරපොස් කරනවා වගේ. අක්කා එක්ක හැම දේම අපි ප්ලැන් කරලා තිබ්බේ. ඒත් අවසානවාක අක්කා හදිසියේ අසනීප උනා. ඒතකොටයි අපි දැනගත්තේ අක්කාට හාර්ට් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියලා. අක්කාගේ ගෙදර අය අපි පුලුවන් හැම ඩොක්ටර් කෙනෙක්ටම පෙන්නුවා අයියේ. ලංකාවේ විතරක් නෙවේ පිටරට පවා…. ඒත් අක්කාගේ ජිවිතේ සති තුනකට වඩා ගැරන්ට් කරන්න බෑ කිවා හැමෝම… ඉතින් අක්කාට ඕන උනා අයියේ එයා මේ ලොකෙන් යන්න කලින් ඔයා එයාව අමතක කරලා වෙන කෙනෙක් බදිනවට. අක්කාගේ ඉල්ලිමට අපි අකමැත්තෙන් උනත් කැමති උනේ එයා ගැන හිතලා. අක්කාගේම යාලුවෙක් සුලෝචනා කියන්නේ. අක්කාමයි මේ ප්‍රොපොසල් එක අපේ ගෙදරට ගෙනාවේ අයියේ…”

සිහියත් අසිහියත් අතර හිටපු මට ඇහුණේ හසරැල්ගේ වේදනාත්මක හඩ. එයා ඇත්ත දැනන් කියලා මට හිතුණේ ඒ වෙලේ. වටෙන්ම ඇහෙන මැෂින් වල ශබ්ද එක්ක මට ශරීරයට දැණුනේ මහත් අපහසුතාවක්. මට තවත් ලොකු වෙලාවක් නෑ කියලා තෙරුණා…

“හ..ස..රැල්…”

මන් අපහසුවෙන් උනත් හසරැල්ගේ නම මිමිණුවේ ඔහුට අන්තිම වතාවට කතා කරන්න හිතන්.

“සුදු මැණික. අනේ මට සමාවෙන්න රත්තරන්.. මං මං මගේ කෙල්ල ළග ඉන්න ඕනම වෙලාවේ හිටියේ නෑ…”

හසැරැල් මගේ ළගට ඇවිල්ලා මාව ඒ පපුවට තුරුළු කරගන්න ගමන් මගේ මුව පුරාම හාදුන්තවරමින් මගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ගත්තේ පොඩි එකෙක් වගේ අඩ අඩා…

“හ.. ස.. රැ.. ල්…”

“ඔව් මැණික කියන්න…”

“ම්..මට.. සමා…වෙන්න.. ර..ත්ත..රං…”

“ඔයා වැරදි නෑ මැණික. අඩන්න එපා. අපි කොහොම හරි සනීප වෙමු…”

“ම්..මං දන්..නවා… ම..ට.. ලො..කු.. කා..ල..ය..ක්.. නෑ.. කිය..ලා… මට.. අම්..මලාට කතා කරන්..න ඕන. හසරැල්.. අම්..මලා..ට එන්…න කියන් න. සුලෝ ටත් එන්න කි .. ය… න්න හස..රැල්…”

මගේ ඉල්ලිම මත හැමෝටම හසරැල් එන්න කිවේ මාව මොහොතකටවත් අත නොහැර… හසරැල්ට වාරු වෙලා මන් හැමෝගේම ඇස් දිහා බැලුවේ. හැමෝගෙම ඇස් වල කඳුළු.

“අම්..මා…”

“දෙවනි…”

“අම්… මා මට සමා..වෙන්න. ඔයා…ල…ට මන් දුක…ක් දුන්…නා නම්… මන් …නෑ කි…යලා අඩන්…න එපා හො…දේ. අක්…කා මල්…ලි එක්…ක හැම…දාම සතු…ටින් ඉන්…න ඔ…න…”

“දෙවනි මොනාද මේ කියන්නේ ඔයාට මොකුත් වෙන්න මගේ රත්තරනේ…”

“මං ද…න්න..වා අ…ම්මා. මට යන්…න වෙ…ලාව ඇවිල්…ලා කි..යලා. මා දැ…නෙන…වා. අ…ක්කා මල්..ලි එ..න්න ළග…ට පොඩ්..ඩක්…”

අපහසුවෙන් වුවත් මන් අක්කාටයි මල්ලිටයි කතා කලේ උගුරෙන් වගේ…

“අක්…කා අම්මා…ව බ…ලා ග…න්න ම….න් නැති…. අ…ඩුව දැනෙ…න්න දෙන්….න එපා. ම…ල්ලි අක්…කාවයි අම්මාව…යි පරිස්….සමට බ…ලා ග…න්න… ඔනි හරිද. මේ අක්කි නෑ කිය…ලා අඩ…න්න එපා. ඔයා ..තමා… මේ ගෙ…දර ආර…ක්ෂ…කයා. තෙ..රුණා…ද මගේ.. මල්…ලි…”

“අක්කේ නරක කතා කියන්න එපා ඔයාට මොකුත් වෙන් නෑ…”

අක්කා මොකුත් නොකියාම දිගටම හඩා වැලෙපෙද්දි මගේ අත අල්ලන් මල්ලි මාව සනසවන්න මෙහෙම බොරු කියද්දි මට මදහසක් නැගුණේ මල්ලිගේ ආදරේ දැකලා…”

“සු…ලෝ පො…ඩ්…ඩක් එන්න…කෝ…”

“වෙනු…”

“මං.. ඔයා…ට දෙ…න්..නේ ම…ගේ …ප…ණ . ම… ගේ… ප…ණ පරි…ස්ස…මින් බලා… ගන්…න සු…ලෝ. මං… මං …මේ ආත්මේ වි…තරයි මගේ… පණ දෙ….න්නේ ඔයාට. ආයේ කි…සිම ආ…ත්මෙක මන් ..මේ විදි….හට එයා…ව දාලා ය…න් නෑ…”

එහෙම කියපු මම හසරැල්ගේ දෑස සුලෝචනාගේ දෑත මත තිබ්බේ පපුව මැදින් දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් දැනෙද්දි…

“හ…ස….රැ…ල්…”

“කියන්න සුදු මැණික. ඇයි අමාරුද…”

“හ…සරැ…ල් මට සමා…වෙ….න්න මහ…ත්ත…යෝ මේ.. වි..දි..හට අත.. මග දාලා.. යන්න උනාට… ම්… මට.. සමා.. වෙන්න. ගො…ඩාක් ගො…ඩා…ක් හීන ….මැව්…වා අ…පි දෙ…න්නා. …මට… පො…රො…න්දු වෙන්…න ඒ හැම… හීන…යක්…ම සුලෝ…චනා එක්..ක ඉෂ්..ඨ කර ග…න්න…වා.. කියලා…”

“සුදු මැණික…”

“අද… මට ක…. තා කර…න්න දෙන්…න හස…රැල්. සමහ…ර විට මට ආයේ මේ දේවල් කි…යන්න වෙලා…වක් නැති වෙයි ක…වමදාවත්.. අහන්න හස…රැල් හි…තකි…න් නෙ… වේ… මන්… ඔ…යාව… දුන්…නේ. දැන් ඔයා සුලෝ…චනාගේ. කව…දාවත් …එයාට දු…කක් දෙ…න්න එපා…. මන් වෙ…නුවෙ..න් එයා ඔ…යාව බැ…න්දේ. කවදාවත් දු…කක්… දෙන්න එපා. ඔයා…ට මත…කද මන් කි…වා ඔ…යා ක…වදා…හරි වෙ…න කෙනෙ..ක්ගෙ අ…තක ..නීතියෙන් පැටළුණු දවස…ක මන් මේ ලෝ…කේ ඉ…න්න අන්…තිම ද…වස වෙයි කිය…ලා. ඒ ද…වස ත…මා අද හස…රැල්. ඒ අද…”

“සුදු මැණික…”

“ෂ්…. මට …අද කතා… කර…න්න දෙ…න්න..”

අපහසුවෙන් මගේ අතක් ඔහුගේ දෙතොල මත තබමින් ඔහුගේ කතාව නැවැත්තූවේ මට තව ලොකු වෙල්ලාවක් නෑ කියලා තෙරුණ හින්දා…

“ම…ට ආ…දරෙයි කි…යන්න #එකමඑකපාරක්…”

“ආදරෙයි මැණික ගොඩාක්. මේ පපුව පුරාම ඉන්නේ ඔයා විතරයි රත්තරං ..”

ඒ ආදරේ තාමත් මන් වෙනුවෙන් කියලා ඒ ඇස් වලින්ම දකිද්දි මන් හිනා වෙලා වෙවුලන දෑති අපහසුවෙන් කොපුලක් පිරිමැද්දේ ඔහුගේ…

“#එකමඑකවතාවක් #එකමඑකවතාවක් මට ඉස්…සර දෙ..නවා වගේ …කිස් එකක්.. දිලා මාව.. මේ පපු…වට තුරුළු කරග…න්න හ…සරැල් #එකමඑකවතාවක්…”

මම අපහසුවෙන් හුස්ම ගන්නා ගමන් කියනා පමාවට හසරැල් මගේ දෙතොලේ හාදුවක් තවරා ඒ පපුවට තුරුළු කරගත්තේ ඒ ආත්මීය සුවද මගේ මුළු භිත පුරාම විද ගන්න ගමන්…

ටිකකින් දැණුනේ මට සැහැල්ලුවක්. හැම.වේදනාවක්ම මගෙන් හ්නිදහස් වෙලා.වගේ දැණුනේ.. මාව පාවෙනවා වගේ. ඔව් මන් පාවෙනවා. මගේ නිරුද්ධ ශරීරය බදන් හසරැල් කෑ ගහලා අඩද්දි මගේ අම්මා අක්කා මල්ලි අඩද්දි මට ඔවුන් අසලට ගොස් අඩන්න එපා කියන්න ඕන උනත් මාව පාවෙලා ඈත අහසට ඈදි ගියේ අවසාන වතාවට ඔවුන් සියළු දෙනා දෙසම මොහොතක් බලන ගමන්.

නිමි…..

💜️ යේශ්නි අකේල්‍යා 💜️

වෙනු ආදරේ වෙනුවෙන් හසරැල්ගෙන් වෙන් උනා. ඒ හසරැල්ට අලුත් ජීවිතයක් දෙන්න. ආදරේ හිමි කර ගැනිම තුල විතරක් නෙවේ වෙන් වීම තුලත් තියෙන්නේ ආදරේ.

මේ කතාව මන් ලිව්වේ අහම්බෙන් දුටු විඩියෝ එකක් හින්දා. කතාව ගැන දැණුන දේ පුංචි කමෙන්ට් එකක් දාන්න.

Advertisment