ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී ඉරාජ් වීරරත්න මහතාට සංචාරක හා අයෝජන ප්‍රවාහනය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යයක්ශක කමිටු සාමාජික තනතුරක් ලැබී තිබෙනවා ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා විසින් මෙම පත්වීම ලබාදී තිබෙනවා

එම ලිපිය පහතින්