රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ තවත් හඩ පටියක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා. එම හඩ පටිය පහතින්