ඩිලන්ත් මාලගමුව කිය්නන්නේ ලොකු කුඩා හැම දෙනාගෙම හිත දිනාගත්ත මෝටර් රථ ධාවන ශූරයෙක්. පසු ගියදා ඔහු පාරෙ යද්දී කුඩා ලමුන දෙදෙනෙක් ඔහුව පරේ මැද නවත්තවලා අපූරූ තෑග්ගක් දුන්නා.

මේ ඒ කතාව