ඉරාන පාර්ලිමේන්තුව විසින් ජෙනරල් සුලෙයිමානිගේ ගාතනයට විරුද්ධව ඉරානය තුල සිටින ඇමරිකානු සෙබලුන් ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් සම්මත කකරගත්තා . මෙහෙදී හමුදා බලඇණි සඳහා වූ අමතර වැය ශීර්ෂයක්ද සම්මත කරගනු ලැබීය.
.

Advertisment