අරවින්ද කබඩ් එකට ගහලා තට්ටු කරලා බොහොම අමාරුවෙන් ඇරියා. ඒක අම්මගෙයි මගෙයි ඇඳුම් අල්මාරිය කියලා හිතාගන්න මට අපහසු වුනේ නැහැ. මේ මගෙ ඇඳුම් අක්කෙ.මට මේවා හොඳට මතකයි.මේ අපේ අම්මා ඇඳපු ඇඳුම්…” මං අම්මගෙ ඒ ඇඳුම් ඉඹලා පපුවට තියාගෙන මොහොතක් අම්මාව

සිහිපත් කරගත්තා.අම්මගෙ ආදරණීය සුවඳමයි මට දැනුනෙ.